menu

Adviezen voor Indieners van Collecties

Auktion

Hoewel de ledenbedrijven van de BdB telkens hun eigen bedrijfsstrategieën volgen, verbinden zij zich toch allemaal om aan de standaards van hun beroepsvereniging te voldoen. Voor een indiener die zijn collectie ter veiling aanbiedt, is het creëren van een gezonde vertrouwensbasis van essentieel belang. Hiervoor willen wij u graag enkele tips geven:

Na een eerste controle van uw postzegels zou een deskundige van het door u gekozen veilinghuis een voorlopige schatting moeten geven en aan u ter beschikking moeten stellen.

Hierbij dient de gang van zaken te worden verklaard en dienen de volgende veilingdata bindend te worden medegedeeld.

Vraag naar catalogi en resultaten van afgelopen veilingen, om uzelf een beeld te kunnen vormen van het prestatievermogen van het betreffende veilinghuis.

Bij de overhandiging van uw collectie kunt u van de deskundigen van het veilinghuis van uw keuze een schriftelijk bevestigde globale schatting van de aanbiedingsprijs verwachten. Hierbij dient u zich te informeren over de in totaal afgetrokken bedragen (inclusief BTW, verzekeringskosten etc.).

Vaak bevatten collecties dure postzegels, ten opzichte waarvan een risico van vervalsing bestaat en die nog niet grondig gecontroleerd zijn. Een controle van dergelijke zegels is aan te raden, omdat hierdoor in geval van een positief resultaat de verkoopkansen aanzienlijk worden verhoogd. De hiervoor ongeveer verschuldigde kosten zouden echter reeds bij het overnemen aan u moeten worden medegedeeld, waarbij u van de deskundigen van het veilinghuis een verstandige kosten-baten-analyse mag verwachten.

U dient na te gaan of de ingediende collectie volgens de overeenkomst ter waarde van de aanbiedingsprijs is verzekerd; hieruit blijkt of de bevestigde aanbiedingsprijs ongeveer overeenkomt met de verzekeringswaarde.

Het is aan te raden om ter controle kopieën van de topzegels van uw collectie te maken en…

Bij de beslissing voor het indienen van een collectie dient u zich in geen geval onder druk te zetten. Het is beter om in geval van twijfels eerst na een redelijke overlegtermijn te handelen.