menu

Gedragsregels van de Bond van Duitse postzegelveilinghouders e.V.

De veilingbedrijven van de Bond van Duitse postzegelveilinghouders e.V. (BDB) verbinden zich om:

Ten opzichte van het concurrentiegedrag aan de beginselen van de louterheid en fatsoenlijkheid te voldoen en in hun reclame misleidende en opdringerige uitspraken te vermijden

Als bemiddelaar tussen de opdrachtgevers en de kopers de belangen van beide partijen in dezelfde mate te behartigen, zulks met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen voor veilinghouders

Zich in het bijzonder met alle kracht in te zetten om alle soorten van afspraken te voorkomen, waardoor indieners of kopers schade zouden kunnen lijden

Aan de vereiste van transparantie in de veilingverloop te voldoen (b.v. door het openbaar maken van resultaats)

In de beschrijving van de loten waardeverminderende opvallendheden op te nemen

Onduidelijkheden met betrekking tot controleresultaten op te helderen

Aan derden geen inlichtingen over de aanwezigheid en de hoogte van gedane biedingen te verstrekken

Schriftelijke biedingen uitsluitend in die omvang uit te putten die nodig is om andere biedingen te overbieden

De afrekening met de indieners bij elke veiling binnen een redelijke termijn te realiseren

Gegronde bezwaren van kopers en indieners spoedig te behandelen.

De leden van de BDB aanvaarden deze gedragsregels als bindend. Duurzame zware overtredingen van afzonderlijke bepalingen gelden als inbreuken op een besluit van de Bond in de zin van § 7 nummer 2 van de statuten en kunnen een uitsluiting van de Bond ten gevolge hebben.